Algemene voorwaarden "De Koekerij"

Algemene voorwaarden

Dagbesteding De Koekerij b.v.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van dagbesteding De Koekerij b.v., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75693410.

Artikel 1
Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Zorgaanbieder: Dagbesteding De Koekerij die een of meer instellingen beheert die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking en die op grond van PGB of ZIN is toegelaten om zorg te leveren.
Zorgvrager: een natuurlijk persoon of diens wettelijk vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.
Wettelijk vertegenwoordiger: ouder, echtgeno(o)t(e), curator, bewindvoerder en/of mentor.
Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van zorgvrager optreedt en zorgvrager op zijn verzoek bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgesteld of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven zorgaanvragen.
Zorgovereenkomst: de overeengekomen zorg, diensten en tarief, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
Zorg in natura (ZIN): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen krijgt via een instelling of leverancier die een contract heeft met de desbetreffende gemeente.
De overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan, waarbij zorgaanbieder zich ten opzichte van zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen zorgvrager en zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.
2.2 De voorwaarden zijn van toepassing op:
a. De zorgvrager met een PGB
b. De zorgvrager met particuliere financiering anders dan een PGB
c. De zorgvrager met een WLZ-indicatie PGB of ZIN
2.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
2.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en getekend.
2.5 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dat de rest van de bepalingen onverlet. Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen dan in overleg de nietige bepaling vervangen.
2.6 wanneer er bij zorgvrager onduidelijkheid bestaat over een bepaling uit de algemene voorwaarden dient zorgvrager bij voorkeur schriftelijk om duidelijkheid te vragen bij zorgaanbieder. Indien dit niet binnen 10 dagen na verstrekking van de algemene voorwaarden gebeurt, gaat zorgaanbieder er vanuit dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn voor zorgvrager en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
2.7 Zorgvrager verstrekt op verzoek van zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn budget en/of de toekenningsbeschikking is toegekend, gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 3
Overeenkomst
3.1 Zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgvrager.
3.2 Wij hanteren een proeftijd van een maand ingaande op de ingangsdatum van de overeenkomst. Tijdens de proeftijd kan de overeenkomst direct worden beëindigd door zorgaanbieder en zorgvrager.
3.3 Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening.
3.4 In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de begindatum van de feitelijke zorg- en dienstverlening als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de ingangsdatum vastgelegd.
3.5 Tenzij anders is aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4
Beëindiging en opzegging
4.1 De individuele overeenkomst eindigt door:
a. Het verstrijken van de looptijd.
b. Het verlopen van de afgegeven indicatie; hiervan dient schriftelijk bewijs gestuurd te worden naar de zorgaanbieder.
c. Het overlijden van de zorgvrager.
d. Opzegging.
e. Ontbinding door rechtelijke overeenkomst.
f. surseance of faillissement van zorgvrager of zorgaanbieder.
4.2 Zorgaanbieder kan, na een schriftelijke waarschuwing waarna de zorgvrager twee weken de tijd heeft om datgene waarvoor gewaarschuwd is na te komen, de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verwacht. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. Dat zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft.
b. Dat zorgvrager weigert die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
c. Dat zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder, die voortzetting van zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken.
d. Dat de omvang of de zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
e. Dat zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger nalaat om een nieuwe indicatie aan te vragen als bedoeld in artikel 5.2
4.3 Zorgaanbieder zal bij beëindiging als bedoeld in artikel 4, lid 2 onder d naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
4.4 In de gevallen genoemd in artikel 4, lid 2 kan opzegging door zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
4.5 Zorgvrager kan de overeenkomst opzeggen per 1e dag van de navolgende kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of tenzij dringende, aan zorgaanbieder onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 5
Indicatie
5.1 Zorgvrager die zorg inkoopt, dient over een geldige indicatie te beschikken.
5.2 Indien de zorgvrager zich naar aard en omvang zodanig ontwikkeld dat zorgaanbieder geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde afspraken, dan vraagt zorgvrager dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger, op gemotiveerd verzoek van zorgaanbieder, binnen 7 dagen na dit verzoek een nieuwe indicatie aan bij het indicatieorgaan.
5.3 In/aankoop van zorg blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. Hiermee wordt bedoeld dat indien er zorg is ingekocht en er geen (nieuwe) indicatie wordt afgegeven, de reeds geleverde zorg toch betaald dient te worden, tenzij er schriftelijk andere afspraken hierover zijn vastgelegd tussen zorgvrager en zorgaanbieder. Voor niet geïndiceerde maar wel geleverde zorg zal een factuur worden opgemaakt.

Artikel 6
Zorg- en dienstverlening
6.1 Zorgaanbieder biedt zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig eisen van goede zorgverlening met betrekking tot professionaliteit, kwaliteit en kennis.
6.2 Zorgaanbieder verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan zorgaanbieder kan vermoeden dat dit van vertrouwelijke aard kan zijn. Zorgaanbieder zal haar medewerkers, vrijwilligers en stagiaires eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel 7
Informatie
7.1 Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en specifieke informatie over de te leveren zorg- en dienstverlening.
7.2 Als zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert zorgaanbieder dat, voor zover dit niet nadelig is voor zorgvrager of anderen.
7.3 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt zorgaanbieder daarnaast informatie over de klachtenregeling conform artikel 11 van deze voorwaarden, of stelt deze ter beschikking.

Artikel 8
Begeleidingsplan en toestemming
8.1 Indien zorgvrager of diens (wettelijke) vertegenwoordiger dit wenst, worden de afspraken over de uitwerking van de zorg neergelegd in een zogeheten Begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt (indien gewenst) zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt. Het begeleidingsplan kan opgesteld worden in de vorm van een zorgbeschrijving.
8.2 Het begeleidingsplan komt in overleg en met instemming van zorgvrager of diens (wettelijke) vertegenwoordiger tot stand. Door instemming met het begeleidingsplan geeft zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het begeleidingsplan.
8.3 Voor ingrijpend handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het begeleidingsplan is -behoudens spoedeisend handelen- uitdrukkelijk toestemming van zorgvrager of diens (wettelijke) vertegenwoordiger nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt zorgvrager of diens (wettelijke) vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
8.4 Het begeleidingsplan wordt minimaal 1 x per jaar geëvalueerd. In het begeleidingsplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg. Zowel het begeleidingsplan als de evaluatie en eventueel daaropvolgende wijzigingen in het begeleidingsplan dienen door zowel zorgvrager of diens (wettelijke) vertegenwoordiger als zorgaanbieder ondertekend te worden.
8.5 Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang vindt, of noodzakelijk acht, dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het begeleidingsplan is aangegeven, overlegt zorgaanbieder hier voorafgaand over met zorgvrager.
8.6 In het geval van een kortdurend zorgarrangement kan zorgaanbieder afwijken van de in artikel 8 onder 1 omschreven uitwerking van een begeleidingsplan.

Artikel 9
Verplichtingen van de zorgvrager
9.1 Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die zorgaanbieder nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening tijdig ter beschikking te stellen.
9.2 Zorgvrager is verplicht zorgaanbieder direct te informeren over (gewijzigde) feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.
9.3 Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 10
Dossiervorming, geheimhouding en privacy
10.1 Ter uitvoering van de zorg- en dienstverlening registreert zorgaanbieder (persoons)gegevens van zorgvrager en wordt een (elektronisch cliënten)dossier aangelegd. Het eventuele begeleidingsplan maakt onderdeel uit van dit dossier.
10.2 De persoons- en zorggegevens van zorgvrager worden beheerd conform een door zorgaanbieder vastgesteld privacyreglement, dat voldoet aan wettelijke vereisten. Voor zover noodzakelijk geeft zorgvrager hierbij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming tot verwerking van bedoelde gegevens.
10.3 Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert zorgaanbieder de regels zoals omschreven in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
10.4 Zorgvrager heeft recht op inzage in zijn gegevens, evenals het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van gegevens.
10.5 Zorgaanbieders en haar zorgverleners betrachten strikte geheimhouding omtrent alle zaken en gegevens welke zorgvrager betreffen en waarvan zorgaanbieder en haar zorgverlener weten of redelijkerwijs kunnen weten dat zij tot geheimhouding daarvan gehouden zijn. Aan derden worden geen inlichtingen over zorgvrager verstrekt, tenzij dat geschiedt met toestemming van zorgvrager zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel indien zorgaanbieder daartoe bij wet gehouden is. Onder derden wordt in dit verband niet verstaan personen die door zorgaanbieder rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst en de verstrekking noodzakelijk is in het kader van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 11
Klachten
11.1 Zorgvrager kan klachten over zorg- en dienstverlening mondeling en schriftelijk kenbaar maken bij zorgaanbieder. Zorgaanbieder heeft hiertoe een klachtenreglement. Komen zorgvrager en zorgaanbieder er samen niet uit, dan kan zorgvrager zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 12
Aansprakelijkheid
12.1 Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
12.2 De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.
12.3 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 12.2 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van door zorgaanbieder ingeschakelde derden.
12.4 Zorgvrager is aansprakelijk voor de schade die zorgaanbieder lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de zorgvrager van de zorgovereenkomst.
12.5 Zorgvrager heeft een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).

Artikel 13
Arbeidsomstandigheden
13.1 In het geval zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de privéwoning van zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld. Deze worden vastgelegd in een zorgplan en dienen door zowel zorgvrager als zorgaanbieder ondertekend te worden.

Artikel 14
Auteursrechten
14.1 Met betrekking tot de door of namens zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij zorgaanbieder. De met advisering verband houdende stukken die door zorgvrager aan zorgaanbieder zijn overhandig blijven eigendom van zorgvrager.
14.2 Zorgvrager verbindt zich door of namens zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage aan te bieden, alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van zorgaanbieder, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
14.3 Zorgaanbieder publiceert over in het kader van de zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met schriftelijke toestemming van zorgvrager.

Artikel 15
Annulering en verzuim
15.1 Te leveren zorg en diensten dienen zo spoedig mogelijk geannuleerd te worden. Zorgvragen dient een vrije dag of vakantie zo ver mogelijk van tevoren door te geven. Voor een vrije dag geldt hierbij dat deze 72 uur van tevoren dient te worden doorgegeven, voor een vakantie geldt hierbij dat deze ten minste twee weken van tevoren dient te worden doorgegeven. In overleg met zorgaanbieder kan van deze termijn worden afgeweken.
15.2 Bij verzuim, ongeacht de reden, worden de te leveren zorg en diensten volledig in rekening gebracht vanaf de eerste dag van het verzuim t/m het verstrijken van de daaropvolgende kalendermaand. Bijvoorbeeld wanneer zorgvrager op 5 maart voor het laatst komt, dan wordt de zorg in rekening gebracht t/m 30 april. Ook wanneer de zorgovereenkomst niet is opgezegd (zie ook artikel 4; zorgvrager kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen per 1e van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand).
15.3 In de vakantieperiodes wordt zorgvrager in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de diensten van zorgaanbieder. Behoudens een conform artikel 15, lid 1 aangegeven vakantie, wordt zorgvrager geacht gebruik te maken van de diensten van zorgaanbieder. De betalingen zullen in dit geval doorlopen.

Artikel 16
Aanbieding
16.1 Alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend. Aanbiedingen en/of offertes zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening ervan.
16.2 Zorgaanbieder is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door zorgaanbieder en zorgvrager.

Artikel 17
Tarieven
17.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wordt het aantal uren of dagdelen en het bijbehorende tarief vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn niet mogelijk, tenzij zorgaanbieder hiermee schriftelijk instemt.
17.2 De tarieven worden mogelijk jaarlijks aangepast aan de eventuele loon- en kostenontwikkeling.

Artikel 18
Kredietwaardigheid
18.1 Indien de kredietwaardigheid van zorgvrager daartoe naar het oordeel van zorgaanbieder redelijkerwijs aanleiding geeft, kan zorgaanbieder nadere zekerheden vragen.

Artikel 19
Factuur en betaling
19.1 Zorgaanbieder brengt de kosten op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening.
19.2 De genoemde factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
19.3 Indien binnen de termijn van 30 dagen de factuur niet is voldaan, volgt een herinnering en na 10 dagen de tweede herinnering. Wanneer dan niet per omgaande wordt betaald geldt dit als ingebrekestelling.
19.4 Het gestelde in artikel 19, onder lid 1 en 2, is niet van toepassing op de betaling vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Artikel 19, lid 3 is hierop echter wel van toepassing.

Artikel 20
Incasso
20.1 Is zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van zorgvrager. Hieronder worden onder anderen, maar niet uitsluitend, wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke kosten bedoeld.

Artikel 21
Einde overeenkomst
21.1 In aanvulling op artikel 4 van de Algemene Voorwaarden geldt dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
a. Intrekking van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor of de gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de datum van intrekking. Deze intrekking dient door zorgvrager aan zorgaanbieder overhandigd te worden indien deze daar om vraagt.
b. Wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor of de gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de datum van wijziging. Deze wijziging dient door zorgvrager aan zorgverlener te worden overhandigd indien deze daar om vraagt. Wanneer zorgvrager aan zorgaanbieder kan aantonen dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet.
c. bij het ontbreken van een herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
21.2 Zorgvrager dient zorgaanbieder onverwijld in kennis te stellen over het intrekken of het wijzigen van de toekenningsbeschikking evenals over de herindicatie of het uitblijven ervan. Hiervan dient bewijs aan de zorgaanbieder te worden overhandigd indien deze daar om vraagt.
21.3 Zorgvrager kan bij aanpassing van de tarieven als gesteld in artikel 17, onder lid 2, de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand (zie artikel 4).

Artikel 22
Handelwijze
22.1 Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder gewijzigd worden.
22.2 Indien en voor zover wettelijke bepalingen dat noodzakelijk maken is zorgaanbieder, in afwijking van het bepaalde in artikel 22, lid 1, gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen cliënt-overeenkomstig te wijzigen.
22.3 Zorgaanbieder informeert zorgvrager zo spoedig mogelijk over de wijzigingen. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn medegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld, dan wel een spoedeisend karakter maakt dat inwerkingtreding eerder dient te geschieden. In het laatste geval informeert zorgaanbieder zorgvrager onverwijld schriftelijk.
22.4 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 23
Overmacht
23.1 In geval van blijvende overmacht is zorgaanbieder gerechtigd de overeenkomst met zorgvrager buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
23.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de zorgvrager geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zorgaanbieder of door hem ingeschakelde derden niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.
23.3 In geval van tijdelijke overmacht is zorgaanbieder gerechtigd de termijnen waarbinnen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen moeten worden nagekomen en uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de zorgvrager (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de zorgvrager recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de zorgvrager terzake het reeds door zorgaanbieder nagekomen en uitgevoerde deel van de overeenkomst.
23.4 Indien zorgaanbieder bij het intreden van de (tijdelijke) overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zorgaanbieder gerechtigd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 24
Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door het Nederlandse recht.
24.2 Geschillen naar aanleiding van de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals deze Algemene Voorwaarden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin zorgaanbieder statutair is gevestigd.
24.3 Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen overeenkomen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 24, onder lid 2, geschillen worden behandeld door een Commissie van Arbitrage. Zorgaanbieder en zorgvrager stellen daartoe gezamenlijk de voorwaarden vast.
24.4 Zorgaanbieder en zorgvrager kunnen overeenkomen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 24, onder lid 2, voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkend mediator.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 28 augustus 2019

Download hier de Algemene voorwaarden De Koekerij op PDF